اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت و طراحی سامانه ها و فرایندهای سازمانی - مهر 1397- و اولین کنفرانس ملی روش شناسی پژوهش و مدل سازی و شبیه سازی
مهندسی مدیریت  Management  Engineering

مهندسی مدیریت Management Engineering

مهندسی طراحی و استقرار سامانه های سازمانی مدیریتی و فرایندهای کاری

روش شناسی پژوهش علمی

روش شناسی پژوهش علمی

روش شناسی پژوهش های کمی و کیفی

مهندسی سامانه های سازمانی

مهندسی سامانه های سازمانی

مهندسی طراحی سامانه های سازمانی و مهندسی طراحی فرایندهای کسب و کار

محورهای کنفرانس ملی مهندسی مدیریت و طراحی سامانه ها

مهندسی مدیریت

مهندسی سازمان

مهندسی سامانه های سازمانی

اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت و طراحی سامانه ها و فرایندهای سازمانی - مهر 97

اولین کنفرانس ملی روش شناسی پژوهش و مدل سازی و شبیه سازی - مهر 97

مهندسی مدیریت  Management  Engineering
مهندسی مدیریت Management Engineering

مهندسی طراحی و استقرار سامانه های سازمانی مدیریتی و فرایندهای کاری

مدل سازی سازمان
مدل سازی سازمان

مدل سازی سامانه های سازمانی و مدیریتی و فرایندهای کاری

مدل سازی فیزیک الگو - مدل سازی شیمی الگو
مدل سازی فیزیک الگو - مدل سازی شیمی الگو

مهندسی مدیریت فیزیک الگو
مهندسی مدیریت شیمی الگو

روش شناسی  مدل سازی علمی و شبیه سازی
روش شناسی مدل سازی علمی و شبیه سازی

مدل سازی زیست الگو - مدل سازی فیزیک الگو - مدل سازی شیمی الگو